Освітня програма СВО “Магістр” “Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів”

Освітня програма для магістрів

Навчальний план денна форма навчання

Навчальний план заочна форма навчання

Керівник робочої групи (гарант освітньої програми):
Ганна КОРКАЧ, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри технології зернових продуктів, хліба і кондитерських виробів ОНТУ.
Члени робочої групи:
  • Ольга МАКАРОВА, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри технології зернових продуктів, хліба і кондитерських виробів ОНТУ.
  • Вікторія ТОЛСТИХ, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри технології зернових продуктів, хліба і кондитерських виробів ОНТУ.
  • Віталій ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ, директор ТОВ «Одеський хлібозавод № 4».
  • Світлана ДЕЛІ-СТОЯНОВА, здобувач СВО «магістр» за спеціальністю 181 «Харчові технології» освітньо-професійною програмою «Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів», 1-й рік навчання, ОНТУ.

Обговорення ОП

Проєкт освітньої програми “Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів” 2024 рік

Працевлаштування

Шановні стейкхолдери! Будь ласка, всі зауваження, побажання та рекомендації надсилайте на електронну пошту hleb_onapt@ukr.net

Підготовка СВО “Магістр” передбачає поглиблення одержаних знань і розвиток умінь наукового спрямування. Під час навчання студенти здобувають навички науково-дослідної роботи, глибокого аналізу літературних та інтернет-джерел, створення інноваційних продуктів і технологій.

Підготовка магістрів за цією спеціальністю передбачає фахову переддипломну практику на провідних підприємствах галузі та виконання науково-дослідної роботи в межах університету та в провідних науково-дослідних інститутах за тематикою одного з наукових напрямів кафедри.

Під час виконання магістерської роботи здобувачі вирішують актуальні проблеми галузі з використанням сучасних методик досліджень. Здобувачі виступають на міжнародних та всеукраїнських конференціях, представляють нові розробки у галузевих конкурсах. Нові технології та розробки, виконані здобувачами під керівництвом науковців кафедри, знаходять ефективне застосування та впровадження на підприємствах галузі, а навички, здобуті під час навчання, стають запорукою успіху майбутнього кар’єрного росту.

Майбутні фахівці можуть працювати та займати керівні посади:  на підприємствах харчової промисловості, в науково-дослідних інститутах, закладах вищої освіти, органах державного управління та громадських організаціях, що здійснюють контроль за якістю та безпечністю продукції, санітарно-епідеміологічного та екологічного контролю, центрах стандартизації, метрології та сертифікації продукції.

Випускники магістратури, які виявили схильність до наукових досліджень та отримали диплом з відзнакою, рекомендуються до вступу в аспірантуру за спеціальністю 181 “Харчові технології”, Галузь знань “Виробництво та технології”.

Рецензії на ОП